Такси 2444 - круглосуточный заказ эконом такси в Киеве! Быстрая подача, низкие тарифы!

Киев

выбрать город
ОНЛАЙН ЗАКАЗ ТАКСИ

Вы можете рассчитать стоимость поездки прямо на страницах нашего сайта.

ПРИЛОЖЕНИЕ ТАКСИ

Скачайте бесплатное мобильное приложение Такси 2444 в Киеве.

АКЦИИ И СКИДКИ

Экономьте с Такси 2444, следите за акциями и скидками для пассажиров.

ТАРИФЫ ТАКСИ

Самые лояльные цены такси в Киеве, рассчитайте стоимость онлайн.

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Цей документ є публічною офертою та публічним договором і згідно ст.633, 641 та гл. 63
Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх споживачів.
У відповідності з ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, звернення за наданням Послуги є
акцептом даної оферти, що вважається рівносильним укладенню Договору на умовах,
викладених в оферті. Ви повинні повідомити свої персональні дані та надати їх для вільного
використання нашій компанії, в такому разі договір вважатиметься укладеним, а наша компанія
такою, що прийняла на себе зобов’язання надавати послуги, що визначені в предметі Договору.
В разі необхідності договір може бути укладеним в письмовій формі.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Споживач» ¬- фізична особа, яка за допомогою засобів телекомунікаційного та радіочастотного зв’язку звертається усно та (або) письмово до Інформаційного Кол-центру-
ТОВ «АВРОРА ІНФО-СЕРВІС Україна», про надання інформації.
1.2. Інформаційна послуга-дії інформаційного Кол-центру, щодо забезпечення споживачів
Інформаційними продуктами.
1.3. «Інформаційний Кол-центр» (надалі-ІКЦ)- Виконавець, що здійснює інформаційне забезпечення Споживачів з приводу наявних у Виконавця запитуваних Споживачем даних.
1.4. «Звітний період» - календарний місяць, протягом якого Виконавець надавав сервісні
(інформаційні) послуги Замовнику.
1.5. Право на інформацію – передбачена конституцією, законом України «Про інформацію»
та іншими нормативно – правовими актами можливість вільного одержання, використання,
поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і
законних інтересів.
1.6. Запит – звернення Споживача засобами зв’язку за отриманням відповідної інформації,
надання якої є сферою діяльності ІКЦ згідно умов договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику інформаційні послуги на умовах та в порядку,
передбачених у цьому договорі, а Замовник зобов’язується приймати надані послуги та компенсувати Виконавцю витрати по наданню вказаних послуг, пов’язаних з передачею
інформації Замовнику.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

3.1. Послуга надається Замовникові на підставі Договору, який укладається між Замовником
та Виконавцем шляхом вчинення Сторонами дій, що свідчать про згоду дотримуватися оприлюднених Правил публічної оферти. Згода з умовами публічної оферти підтверджується в такий спосіб. Договір про надання послуги укладається шляхом акцепту Замовником дійсної публічної оферти, що містить всі істотні умови договору, без підписання сторонами і без вказівки Замовника.
3.2. Повним і беззастережним акцептом дійсної публічної оферти у відповідності до статті Цивільного законодавства України є факт звернення до Виконавця за наданням відповідних послуг, який настає безпосередньо з моменту здійснення відповідного дзвінка на номер Виконавця або звернення у інший спосіб з використанням телекомунікаційних послуг.
3.3. Момент акцепту дійсної публічної оферти, що визначений п 2.3., вважається моментом укладання Договору. Договір, укладений за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України є рівносильним договору, підписаному сторонами.
3.4. Виконавець забезпечує цілодобове програмне та апаратне функціонування ІКЦ, що дає можливість будь – якому Споживачеві, у розумінні договору, звернутися через Виконавця у будь – який час доби до Оператора та отримати від останнього послугу з надання інформації, а також здійснює аналіз інформаційних потреб Замовника та пошук найоптимальніших рішень та даних з інформаційного поля, необхідних Замовникові.
3.5. Виконавець не здійснює надання послуг за цим договором юридичним особам та їх працівникам або фізичним – особам підприємцям, за для здійснення фінансово – господарської діяльності таких суб’єктів.

4. ЗОБОВЯЗАННЯ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язується своєчасно і належним чином надавати інформаційні послуги Замовнику.
4.2. Виконавець зобов’язується забезпечити цілодобове безперервне функціонування ІКЦ, дотримання працівниками загальних етичних норм при спілкуванні зі Споживачами.
4.3. Виконавець зобов’язується провести попередню підготовку працівників ІКЦ для забезпечення належного прийому замовлень та дотримання загальних етичних норм при спілкуванні зі Споживачами.
4.4. Виконавець здійснює постановку дзвінків у чергу, відслідковування дзвінків, пере адресацію на конкретний номер, само зайняту фізичну особу – підприємця, юридичну особу ( за бажанням замовника та згідно умов договорів, укладених Виконавцем для здійснення своєї діяльності).
4.5. Виконавець здійснює аналіз інформаційних запитів, спів ставляє їх та надає замовникові дані щодо спів падіння запитуваних даних одного замовника даним іншого замовника інформаційних послуг.

5. ЗАБОВЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов’язується повідомити правдиві персональні дані щодо адреси, місця знаходження замовника, його номера телефону, часу та маршруту слідування до конкретного місця, а також інші необхідні дані, для здійснення діяльності Виконавця.
5.2. Замовник зобов’язується надати у вільне використання всі запитувані у нього персональні дані Виконавцю, в тому числі для подальшого надання вказаних даних Виконавцем третім особам, без повідомлення про це Замовника.
5.3. Замовник зобов’язується не здійснювати зловживання правом на звернення за отриманням відповідної інформації, без наявної на це необхідності.

6. ПРАВА ВИКОНАВЦЯ

6.1. З метою впорядкування діяльності та з метою забезпечення функціонування ІКЦ, Виконавець здійснює збір інформації щодо специфіки запитів замовників, персональних даних замовників.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку неналежного виконання Замовником зобов’язань за цим договором, що призвело до виникнення претензій з боку Споживачів або інших третіх осіб, Замовник зобов’язується самостійно розглянути такі скарги та здійснити усунення зазначених недоліків роботи Центру.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Будь – які спори та розбіжності, що прямо або опосередковано стосуються чи впливають з цього договору, сторони будуть вирішувати шляхом переговорів та у передбаченому законом порядку.

8.2. Жодна з сторін не звільняється від своїх зобов’язань за цим договором як при наявності будь – якого спору чи розбіжностей так і у випадку передачі спірного питання на розгляд господарського суду.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором, якщо невиконання або неналежне виконання зобов’язань було обумовлено настанням форс – мажорних обставин, таких як війни, повені, епідемії, страйки, ембарго.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Строк дії цього договору – необмежений, за виключенням оговорених правовідносин та передбачених відповідно строків обслуговування з окремими суб’єктами господарської діяльності.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1 Положення цього договору не можуть бути змінені кожною зі сторін в однобічному порядку.

Всі додаткові документи а саме: додатки, додаткові угоди та інші документи є неєвідємною частиною цього договору, за умови їхнього відповідного підписання уповноваженими представниками сторін.

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «АВРОРА ІНФО-СЕРВІС Україна»
ЕДРПОУ 38308174
П/Р 26006007844001 ПуАТКБ « Акорд банк»
МФО 380634
Свідоцтво платника Єдиного податку
Серії А № 380951, видане 11.09.12, діє з 01.10.12.
Фізична адреса: 02105 м. Київ
вул. Чупринки буд 5 оф 64.
Директор______/Матвійчук.С.Ф./